Retourneren

Mocht het voorkomen dat u een besteld product terug wilt sturen, neem dan alstublieft vooraf contact met ons op. dat kan telefonisch op +49(0)9563-513320 (in het Duits of Engels) of op +31(0)36-8200309 (onze vertegenwoordiger voor Nederland en België). U kunt ook een e-mail sturen naar: info@denk-keramik.de.
Wanneer u een product terugstuurt, dient u het voldoende gefrankeerd te sturen naar:

DENK Keramische Werkstätten e.K.
Neershofer Straße 123-125
D – 96450 Coburg
Duitsland


Modelinstructies voor herroeping

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 30 dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Denk Keramische Werkstätten e.K. Fabian Denk, Neershofer Straße 123-125, 96450 Coburg, Deutschland, info@denk-keramik.de, telefoon: 49 (0) 9563-513320) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Denk Keramische Werkstätten e.K.
directeur/eigenaar: Fabian Denk
Neershofer Str. 123-125
D – 96450 Coburg
Duitsland,
info@denk-keramik.de


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: aanduiding product*
de verrichting van de volgende dienst: aanduiding dienst*, herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten)

 

Naam consumenten(en)

Adres consument(en)


Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


Datum
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Om van de bedenktermijn gebruik te maken kunt u onderstaand formulier gebruiken:
Download voorbeeld-herroepingsformulier als PDF-document